Cennik

Formularz zamówienia

 

 

Zasady przyjmowania paczek

Sposób realizacji uprawnienia osadzonych do otrzymywania paczek żywnościowych oraz higieniczno - odzieżowych.

1. Zgodnie z art. 113a § 3 kkw  osadzony ma prawo otrzymać raz w miesiącu paczkę żywnościową,   w skład której wchodzą artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego. Osadzony otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.
2. Zamówienia na paczkę żywnościową może złożyć osadzony, osoba najbliższa bezpośrednio w zakładzie karnym lub drogą pocztową.
2.1 Osadzony zamówienie na paczkę składa w oddziale mieszkalnym poprzez wypełnienie specjalnego druku i przekazanie go oddziałowemu. Stosowne druki można pobrać u oddziałowego lub wychowawcy. Zamówienie na paczkę można składać w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 16.00   
2.2 Osoba najbliższa może złożyć zamówienie na paczkę w biurze rejestracji widzeń poprzez pobranie i wypełnienie specjalnego druku zamówienia i złożenie go bezpośrednio w biurze.   Po uzyskaniu potwierdzenia prawa osadzonego do paczki należy dokonać przelewu bankowego na konto PPO RAKON celem pokrycia kosztów przygotowania paczki. Zamówienie na paczkę zostanie przyjęte do realizacji po wpłynięciu środków finansowych na konto:

PL 49 1750 1035 0000 0000 3670 2869 - W tytule przelewu obowiązkowo podać:  nazwisko, imię osadzonego, imię ojca osadzonego, data urodzenia osadzonego, jednostka w której przebywa osadzony.


2.3 Osoba najbliższa może złożyć zamówienie na paczkę podczas trwania widzenia.
W tym celu osoba odwiedzająca pobiera stosowny druk zamówienia od funkcjonariusza nadzorującego widzenia i po uzyskaniu od niego potwierdzenia prawa osadzonego do paczki, wypełniony druk składa w okienku kantyny znajdującej się na sali widzeń. Po dokonaniu wpłaty gotówki, zamówienie na paczkę zostaje przyjęte do realizacji. W przypadku braku środków pieniężnych przez osobę odwiedzającą istnieje możliwość dokonania opłaty za paczkę przelewem. Wówczas realizacja paczki zostanie rozpoczęta po wpłynięciu stosownych środków na konto.  
2.4 Osoba najbliższa może złożyć zamówienie na paczkę drogą pocztową. W tym celu należy wypełniony druk zamówienia na paczkę przesłać na adres: Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe „RAKON” w Raciborzu,  ul. Eichendorffa 14  47-400 Racibórz
Stosowne druki można pobrać bezpośrednio w zakładzie karnym lub na stronie internetowej zakładu.  
2.5 Zarówno osadzony jak i rodzina najbliższa druk zamówienia na paczkę wypełnia na podstawie listy artykułów dostępnych w punkcie sprzedaży. Lista ta dostępna jest w kantynie na terenie zakładu, w biurze rejestracji widzeń, w poczekalni dla osób odwiedzających, w sali widzeń i na stronie internetowej zakładu oraz sklepu.
2.6 Osoba najbliższa składająca zamówienie musi być odnotowana w elektronicznym systemie Noe NET, w karcie osób bliskich osadzonego. Brak odnotowania powoduje anulowanie zamówienia na paczkę.
2.7 Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu, przekazywane są niezwłocznie osobie, która paczkę opłaciła w kwocie pomniejszonej o koszty przelewu lub przekazu pocztowego, wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.   
2.8 Zarówno osadzony jak i osoba najbliższa składając zamówienie na paczkę zobowiązani są do uwzględnienia warunków określonych w §9.1 - 4 zarządzenia.
2.9 Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej liczony od dnia złożenia zamówienia i wpłynięciu środków finansowych na konto nie powinien przekroczyć 5 dni roboczych. W przypadku konieczności wytransportowania osadzonego  paczkę przygotowuje się niezwłocznie, a jeżeli nie jest to możliwe odstępuje się od przygotowania paczki.
3. Przesłanie osadzonemu w paczce odzieży, bielizny, obuwia, przedmiotów osobistego użytku, środków higienicznych, może nastąpić tylko na podstawie zgody kierującego oddziałem penitencjarnym. Po jej uzyskaniu osadzony otrzymuje od wychowawcy stosowny talon, na którym wypisane są  rzeczy, które osadzony może otrzymać w paczce. Otrzymany talon należy przekazać nadawcy paczki.
3.1 Nadawca paczki może ją wysłać wyłącznie po otrzymaniu stosownego talonu. Część II talonu umieszcza się w sposób trwały na paczce obok imienia, nazwiska odbiorcy i adresu zakładu karnego. Część I talonu umieszcza się wewnątrz paczki. W przypadku dostarczenia paczki przez nadawcę bezpośrednio do zakładu karnego cały talon (część I i II) umieszcza się w sposób trwały na paczce
3.2 Ciężar paczki higieniczno - odzieżowej wraz z opakowaniem nie może jednorazowo przekroczyć 5 kg. Paczki higieniczno - odzieżowe wydawane są w magazynie w terminach ustalonych dla poszczególnych oddziałów w załączniku nr 8 niniejszego zarządzenia.
3.3 Paczki higieniczno – odzieżowe przyjmowane są do zakładu w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00.
Paczka podlega kontroli w obecności osadzonego. W paczce nie mogą być dostarczane artykuły higieniczne, których sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach utrudniających kontrolę ich zawartości oraz przedmioty, o których mowa w art. 110 a § 4 kkw.
4. Paczki nie spełniające kryteriów zawartych w punktach 3.1 - 3 niniejszego załącznika będą zwracane do nadawcy na koszt osadzonego