DODO

Informacja na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.

1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem  i zwalczaniem przestępczości jest Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Rakon w Raciborzu z siedzibą pod adresem: Racibórz, 47-400, ul. J. Von Eichendorffa 14, tel. 32 415 44 43, e-mail: sekretariat@rakon.com.pl, zwane dalej „RAKON”.
2.    W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych mogą Państwo skontaktować z wyznaczonym inspektorem ochrony danych:
•    Inspektor ochrony danych: Grzegorz Krawiec
•    adres e-mail: iod@rakon.com.pl
•    listownie na ww. adres Administratora z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”.
3.    Dane osobowe przetwarzane w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości posłużą w celu właściwej identyfikacji osoby, rozliczenia dokonywanych zakupów ze środków pozostających do dyspozycji w więziennym depozycie oraz zapewnienia prawidłowego przeprowadzenia i rozliczenia przygotowania paczki - na podstawie art. 113a ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, przez czas realizacji zamówienia oraz do czasu przedawnienia roszczeń.
4.    W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celu zapobiegania i zwalczania przestępczości przysługuje Państwu prawo żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
W celu skorzystania z przysługujących praw prosimy o kontakt z Inspektorem ochrony danych w PPO "Rakon" poprzez email iod@rakon.com.pl lub na wskazany wyżej adres Administratora.
W przypadku naruszenia praw w wyniku przetwarzania danych osobowych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
5.    Odbiorcami danych są podmioty zajmujące się obsługą Administratora w zakresie obsługi: informatycznej oraz prawnej oraz jednostki organizacyjne Służby Więziennej, a także banki i instytucje płatnicze przy realizacji i zwrotach płatności za paczki.
6.    Dane osobowe nie są przekazywane do tzw. państw trzecich (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
7.    W przypadkach, gdy nie przekazaliście Państwo swoich danych administratorowi bezpośrednio, źródłem pochodzenia danych są jednostki organizacyjne Służby Więziennej, zaś podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji zamówienia na paczkę i dokonywanych zakupów.