Cennik

Zamówienie na paczkę

 

 

Zasady przyjmowania paczek

 

Informacja o nowych zasadach realizacji prawa osadzonych do otrzymywania paczek, obowiązujących od 1 lipca 2015r.

 

W związku z wejściem w życie, w dniu 1 lipca 2015r., nowelizacji Kodeksu karnego wykonawczego, wprowadzającej ustawę o zmianie ustawy – kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015,. poz. 396), wprowadza się nowe zasady realizacji prawa osadzonych do otrzymania paczek.

 W tym obszarze do najistotniejszych zmian należy zaliczyć:

art. 110 § 3 – wprowadzający zasadę, że osadzony będzie mógł posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg.

art. 113a § 3 – wprowadzający nowe zasady realizacji przez osadzonego prawa do otrzymywania paczek.

Nowelizacja art. 113a § 3 Kkw ustanawia, że skazany będzie mógł otrzymywać raz w miesiącu paczkę żywnościową (artykuły żywnościowe lub wyroby tytoniowe) za pośrednictwem zakładu karnego. Paczkę skazany będzie otrzymywał po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

 Zamówienie będzie mogła złożyć również osoba najbliższa.

 W konsekwencji tych zmian od 1 lipca 2015r. w zakładach karnych i aresztach śledczych paczki żywnościowe dostarczane osadzonym w dotychczasowej formie tj. osobiście lub nadane za pośrednictwem placówki pocztowej lub firmy kurierskiej, nie będą przyjmowane.

 Uprawnienie osadzonych do otrzymania paczki realizowanej przez osoby najbliższe winno przebiegać w następujący sposób:

 1. Bezpośrednio podczas widzeń z osobą najbliższą.

Osoba odwiedzająca wypełnia druk zamówienia w oparciu o aktualny cennik produktów i gotówką opłaca należność za paczkę bezpośrednio w kantynie. Zamówienie może zostać przyjęte do realizacji przez punkt sprzedaży po uprzednim potwierdzeniu przez administrację zakładu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki. Po potwierdzeniu uprawnień paczka jest realizowana niezwłocznie, nie później niż w terminie pięciu dni roboczych.

 2. Drogą pocztową lub osobiście przez osoby najbliższe.

Wypełniony druk zamówienia w oparciu o aktualny cennik produktów wraz z dowodem wpłaty przesyłany jest drogą pocztową na adres kantyny przy Areszcie Śledczym w Częstochowie lub przynoszony do aresztu lub oddziału przez osobę, wpisaną do Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności Noe.NET jako osoba najbliższa. Osoba składająca zamówienie opłaca wartość paczki dokonując wpłaty na konto: - dla osadzonego przebywającego w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym Aresztu Śledczego w Częstochowie na numer konta:

 

PL 55 1750 1035 0000 0000 3670 2664

 

W/w numer nie dotyczy wpłat na konto depozytowe, czyli tak zwaną „wypiskę”.
Numer konta depozytowego umieszczony jest w zakładce „Dla interesantów”.

 

Dane do przelewu:
PPO RAKON w Raciborzu
ul. J. von Eichendorffa 14
47-400 Racibórz

 W tytule przelewu obowiązkowo podać:
- nazwisko i imię osadzonego
- imię ojca
- data urodzenia
- jednostka w której przebywa osadzony

 

Czas dostarczenia osadzonemu paczki żywnościowej od dnia złożenia zamówienia wraz z dowodem wpłaty nie powinien przekroczyć 5 dni.

Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji zakładu (np. osadzony otrzymał już w danym miesiącu paczkę żywnościową, zamówienie zostało złożone niewłaściwe) przekazywane są niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła, w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia i realizacji zamówienia.

  Powyżej przedstawione sposoby realizacji paczki dla osadzonego i wzory druków udostępnione są dodatkowo:

- w kantynie;

- na tablicy ogłoszeń przy wejściu do jednostki;

- w poczekalni dla osób odwiedzających;

- w sali widzeń.