Zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „Paczka dla osadzonego”

 

I. Warunki ogólne

 

Niniejszy dokument (zwany dalej „Warunkami”) określa zasady, zakres i warunki korzystania ze sklepu internetowego „Paczka dla osadzonego” (zwanego dalej „Sklepem”).

 

Sklep prowadzony jest przez Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Rakon w Raciborzu (zwaną dalej PPO-RAKON) z siedzibą 47-400 Racibórz przy ul. Józefa von Eichendorffa 14.

 

W Sklepie prowadzona jest sprzedaż produktów spożywczych i higienicznych, które stanowić będą zawartość paczki żywnościowej lub higienicznej (zwanej dalej „paczką”), przekazywanej określonemu osadzonemu odbywającemu karę pozbawienia wolności w jednostce penitencjarnej, z którą PPO-Rakon podpisał stosowne porozumienie lub umowę określającą zasady współpracy w przedmiotowym zakresie. Lista jednostek penitencjarnych, z którymi PPO-Rakon podpisał niniejsze porozumienie lub umowę, jest zamieszczona na głównej stronie internetowej Sklepu: http://sklep-rakon-com-pl/

 

PPO-Rakon zastrzega sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zamknięcia w dowolnym czasie i bez podania powodu dostępu do Sklepu, jej części lub funkcji dla poszczególnych bądź wszystkich użytkowników, w takim zakresie, jaki będzie uważała za stosowny według własnego uznania.

 

PPO-Rakon nie udziela gwarancji nieprzerwanej dostępności Sklepu ani żadnej innej gwarancji dotyczącej jej dostępności oraz jakości jej przekazu i odbioru. PPO-Rakon zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zamknięcia Sklepu w części lub w całości na takie okresy, jakie będzie uważała za stosowne według własnego uznania.

 

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem PPO-Rakon ani żadna z innych osób udostępniających zawarte w Sklepie treści, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, a także kary z tytułu lub w związku z użytkowaniem lub niemożnością użytkowania Sklepu bądź innych stron dostępnych przez odnośniki ze Sklepu, ani z tytułu działań podjętych lub zaniechanych przez PPO-Rakon w odpowiedzi na wiadomości przesłane poczta elektroniczna przez użytkowników Sklepu.

 

Informacje i materiały zawarte w Sklepie zostały zebrane lub opracowane przez PPO-Rakon w dobrej wierze i na podstawie źródeł uważanych za wiarygodne, jednakże w żadnym wypadku PPO-Rakon nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność, kompletność ani aktualność zamieszczonych informacji i materiałów w Sklepie. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane i opisy towarów nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z obsługą sklepu. Zdjęcia towarów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

 

PPO-Rakon nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do Sklepu oraz za działania osób trzecich, jak również za wszelkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się w Sklepie, a także wywołane błędami systemu komputerowego, wirusami lub komunikacją w szczególności za pomocą poczty elektronicznej.

 

Użytkownik Sklepu, który spowoduje przerwę bądź zakłócenie techniczne w udostępnianiu Sklepu lub w systemie służącym do przesyłania stron internetowych Sklepu, poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty i nakłady wynikłe z takiej przerwy bądź zakłócenia.

 

Niedopuszczalne jest korzystanie przez użytkowników ze Sklepu w sposób sprzeczny z Warunkami, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami. Działanie takie stanowić będzie dla PPO-Rakon podstawę do natychmiastowego zamknięcia Sklepu dla danego użytkownika oraz do skorzystania ze środków przewidzianych przez prawo.

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszymi Warunkami znajdują zastosowanie odpowiednie postanowienia prawa polskiego.

 

PPO-Rakon zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych Warunków według własnego uznania i w dowolnym czasie bez podania przyczyny, poprzez zamieszczenie zmienionych Warunków na stronie internetowej Sklepu. Zamieszczenie na stronie internetowej Sklepu nowych Warunków będzie każdorazowo wskazane w Sklepie, a sprawdzenie wprowadzonych zmian jest obowiązkiem użytkownika. Korzystanie ze Strony po zamieszczeniu zmienionych Warunków będzie traktowane jako zgoda użytkownika na te zmiany.

 

II. Składanie zamówień

 

Niniejsze zasady i warunki sprzedaży PPO-Rakon („Warunki Sprzedaży”) określają tryb składania i realizacji zamówień złożonych online poprzez stronę internetowa http://sklep-rakon-com-pl             

 

Sprzedaż prowadzona jest przez PPO-Rakon (ul. Eichendorffa 14, 47-400 Racibórz) wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

 

Składając zamówienie w trybie online, wyrażają Państwo zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków Sprzedaży, które obowiązują w odniesieniu do wszystkich produktów oferowanych w Sklepie.

 

 Osoba najbliższa składająca zamówienie musi być odnotowana w elektronicznym systemie Noe NET, w karcie osób bliskich osadzonego. Brak odnotowania powoduje anulowanie zamówienia na paczkę.   Osoba ta może złożyć zamówienie logując się do sklepu po wcześniejszym przejściu procesu rejestracji, podanie informacji oznaczonych * jest niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Założenie konta w sklepie pozwala na zarządzanie swoimi danymi  personalnymi jak również pozwala przeglądać status oraz historię zamówień.

 

 

Osoba dokonująca zakupów wybiera z menu miejscowość, odpowiadającą miejscu odbywania kary przez osadzonego, do którego kierowana jest paczka. Kolejnym krokiem jest wybór kategorii w której chcemy dokonać zakupu. Pozycje w menu pozwalają na sprecyzowanie kategorii w jakiej dokonamy zakupu np.: Kategoria „ Artykuły Spożywcze „ zawiera wszystkie artykuły spożywcze dostępne w sklepie, natomiast kategoria „ Kawa „ wyświetla tyko artykuły związane z kawą. Po dokonaniu zakupów przechodzimy do realizacji zamówienia, wyświetlona zostaje lista artykułów w koszyku. W kolejnym kroku proszeni jesteśmy     o dokonanie rejestracji lub logowania do wcześniej utworzonego konta. Prawidłowo zalogowany użytkownik realizuje zamówienie, akceptując niniejsze warunki.

Zamawiający otrzymuje na podany adres e-mail:

- Potwierdzenie zamówienia - z wyszczególnieniem zamówionych artykułów,

- Informację o procesie weryfikacji.

            W procesie sprawdzane jest:

                            1. Czy osoba zamawiająca znajduje się na liście osób najbliższych,

                            2. Czy osadzony może otrzymać paczkę

                            3. Czy złożone zamówienie jest zgodne z przepisami obowiązującymi w jednostce penitencjarnej.

    Po pozytywnej weryfikacji:

- Oczekiwanie na płatność przelewem bankowym – gdzie podano szczegóły dotyczące płatności,

    Po zaksięgowaniu wpłaty:

- Płatność zaakceptowana – zlecenie wykonania paczki zostało przyjęte do realizacji

    Po wydaniu paczki :

- Dostarczono – zlecenie dostarczenia paczki wykonano.

- w przypadku braku możliwości realizacji zlecenia, wykonania paczki, na podany adres e-mail przesłana zostanie informacja ( uzyskana od służby więziennej ) dlaczego zlecenie nie może być zrealizowane.

 

Zamówienia można składać przez całą dobę z każdego miejsca na świecie. Zamówienia mogą być składane zarówno przez obywatela Polski jak również obywatela każdego innego państwa pod warunkiem, że jest osobą najbliższą. Zamówienia na towary oferowane na Stronie mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Składając zamówienie za pośrednictwem Strony gwarantują i oświadczają Państwo, że posiadają zdolność do czynności prawnych w zakresie zawierania umów w zakresie objętym złożonym zamówieniem oraz mają powyżej 18 lat.

 

Zamówienie może być złożone tylko w przypadku, kiedy osadzony posiada prawo do otrzymania paczki żywnościowej, nie wykorzystał wcześniej tegoż prawa i nie została nałożona na niego kara pozbawiająca go możliwości otrzymania paczki.

 

 

Waga nie może przekraczać wagi 5 kg. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą dyrektora jednostki penitencjarnej, możliwe jest sporządzenie paczki żywnościowej przekraczającej dopuszczalny ciężar. Każdy towar oferowany w Sklepie posiada określoną i uwidocznioną w opisie wagę brutto (wagę towaru wraz z jego opakowaniem), która jest sumowana w miarę dodawania kolejnych towarów do koszyka. Przekroczenie wagi 5 kg paczki żywnościowej spowoduje wygenerowanie przez system Sklepu stosownej informacji. Każde zlecenie, które będzie powodowało przekroczenie wagi 5 kg paczki żywnościowej, będzie weryfikowane przez obsługę Sklepu. Jeżeli okaże się, że osadzony, do którego kierowana jest paczka żywnościowa przekraczająca ciężar 5 kg, nie posiada stosownej zgody dyrektora jednostki penitencjarnej w zakresie możliwości otrzymania paczki przekraczającej dopuszczalny ciężar, obsługa Sklepu odmówi realizacji niniejszego zlecenia, o czym poinformuje osobę korzystającą ze Sklepu pocztą elektroniczną.

 


 

Zamówienie złożone przez Państwa stanowi ofertę i jest dla PPO Rakon wiążące dopiero po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez klienta, weryfikacji i akceptacji zamówienia przez obsługę Sklepu oraz po zaksięgowaniu wpłaty pieniędzy za zamówienie na koncie PPO Rakon. Złożenie zamówienia może być dokonane po uprzednim zarejestrowaniu sie na Stronie, podając dane osobowe objęte formularzem rejestracyjnym. PPO Rakon potwierdzi akceptacje zamówienia, przesyłając Państwu pocztą elektroniczną stosowną informację. Zawarcie z Państwem umowy następuje w momencie akceptacji zamówienia. Nie istnieje możliwość zmiany zamówienia po jego akceptacji przez PPO Rakon.

 

III. Cena i sposób płatności

 

Towary oferowane do zakupu poprzez Sklep sprzedawane będą po cenie obowiązującej w dniu złożenia zamówienia, wskazanej w Sklepie.

 

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i są to ceny detaliczne zawierające odpowiedni podatek Vat(PLN).

 

Płatności należy dokonać przelewem na rachunek bankowy Rakon:

PL 76 1750 1035 0000 0000 3670 3838

Numery rachunków bankowych są także podane w zakładce Płatności. w informacji przesłanej do Państwa po zweryfikowaniu i akceptacji złożonego zamówienia.  Zamówienie zostanie przekazane do realizacji z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym PPO Rakon pełnej ceny złożonego zamówienia. PPO Rakon zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy z Państwem, jeśli płatność nie została zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym lub jeśli istnieje zasadne przekonanie, że płatność nie zostanie zaksięgowana na wskazanym rachunku bankowym na dowolnym etapie.

 

Do wysyłanej paczki dołącza się paragon fiskalny, chyba że życzą sobie Państwo wystawienia faktury VAT. Faktury będą wystawiane na Państwa życzenie po uprzednim wprowadzeniu niezbędnych danych podczas składania zamówienia w Sklepie. Faktura zostanie dołączona do wysłanej paczki.

 

IV. Dostawa

 

Dostawa paczki zrealizowana zostanie na właściwy adres jednostki penitencjarnej, w której przebywa osadzony do którego kierowana jest paczka.

 

W przypadku, gdy z różnych powodów niezależnych od PPO Rakon, nie będzie możliwa realizacja paczki (np. jeżeli osadzony otrzymał karę pozbawiającą go możliwości otrzymania paczki lub zostanie przeniesiony do innej jednostki penitencjarnej), przyjmuje się, że umowa uległa rozwiązaniu za zgodą obu stron. W takiej sytuacji otrzymacie Państwo zwrot płatności zrealizowanych za nieodebraną przesyłkę pomniejszony o koszty przelewu bądź przekazu pieniędzy. Płatność zostanie zwrócona na konto z którego została zrealizowana lub na konto wskazane w danych osobowych zamawiającego. Jeśli w dalszym ciągu będą Państwo zainteresowani zamówieniem, konieczne będzie ponowne złożenie zamówienia za pośrednictwem Sklepu.

 

Możliwość zakupu zależy od dostępności produktów. Informacja o braku dostępności towarów zamieszczona zostanie na Stronie.

 

 

Niezależnie od wartości zamówienia, ciężaru paczki czy też miejsca dostarczenia paczki, Zamawiający nie ponosi żadnych kosztów związanych z opakowaniem, konfekcjonowaniem i transportem paczki.

 

Po akceptacji zamówienia PPO Rakon dołoży starań, aby zapewnić dostawę paczki do osadzonego w ciągu 5 dni roboczych od chwili zaksięgowania pełnej ceny na rachunku bankowym PPO Rakon.

 

O fakcie wysłania paczki lub jej realizacji zostaną Państwo poinformowani przez administratora Sklepu za pomocą poczty elektronicznej.

 

V. Towary wadliwe

 

Reklamacje dotyczące dostarczonych towarów powinny być zgłaszane telefonicznie pod numerem +48 324153463. Jeśli zakupiony przez Państwa towar jest wadliwy, PPO Rakon rozpatrzy reklamacje zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 27.07.2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002, Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).

 

VI. Prawo odstąpienia

 

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od zawartej z nami umowy w terminie 14 dni od dnia wydania Państwu towaru. Odstąpienie od umowy, o którym mowa powyżej mogą Państwo zgłosić dzwoniąc pod numer   +48 32 4153463

 

Następnie powinni Państwo zwrócić otrzymaną paczkę wraz z paragonem fiskalnym, a w przypadku gdy odstąpienie od umowy dotyczy tylko części zamówienia – kopii paragonu do najbliższego punktu handlowego prowadzonego przez PPO Rakon lub na poniższy adres:

 

Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe Rakon w Raciborzu

Ul. Józefa von Eichendorffa 14

47-400 Racibórz
Polska

 Po otrzymaniu przez PPO Rakon paczki wraz z w/w dokumentami, zostaną Państwu zwrócone koszty zakupionego towaru, po potrąceniu kosztów przelewu bankowego lub przekazu pieniężnego, na numer rachunku, z którego zapłacona została przez Państwa należność lub na podany przez Państwa adres.

 

Odstąpienie od umowy może dotyczyć wyłącznie jednostki sprzedażowej.

 

VII. Ochrona danych osobowych

 

Dane osobowe przekazywane nam przez klientów Sklepu są przetwarzane przez PPO Rakon.

 

Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy.

 

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

Każdy klient po przeprowadzeniu procesu rejestracji w Sklepie ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.


VIII. Postanowienia ogólne

 

Poprzez złożenie zamówienia wyrażają Państwo zgodę na wymianę informacji z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie, jeżeli został podany przez Państwa numer telefonu, a także poczty, na Państwa adres pocztowy.

 

PPO Rakon ma prawo do zmiany niniejszych Warunków Sprzedaży w dowolnym terminie.