Zasady przyjmowania paczek

- art 110a § 3 KKW wprowadza zasadę, w myśl której osadzony może posiadać w celi mieszkalnej artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg

- art 113a § 3 KKW wprowadza zasadę realizacji przez skazanego prawa do otrzymywania paczki żywnościowej (artykułów żywnościowych i wyrobów tytoniowych) 1 raz w miesiącu za pośrednictwem jednostki penitencjarnej. Osadzony może otrzymać paczkę po złożeniu przez niego zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów przygotowania paczki.

- Zamówienie na realizację przygotowania paczki może złożyć również osoba najbliższa (tylko i wyłącznie osoba najbliższa). Należy przez to rozumieć, że dostarczanie paczki przez rodzinę za pośrednictwem poczty, firmy kurierskiej lub osobiście nie jest możliwe. Takie paczki nie będą przyjmowane przez administrację jednostki.

Realizacja paczek w przypadku zamówienia składanego przez osobę najbliższą:

1. Paczki żywnościowe mogą być dostarczane osadzonym przebywającym w jednostce penitencjarnej na podstawie wypełnionego formularza zamówienia na paczkę żywnościową przekazanego do punktu sprzedaży wraz z dowodem wpłaty;

- wzór zamówienia znajduje się na tablicach informacyjnych w sali widzeń, biurze przepustek, punkcie sprzedaży i na stronie internetowej jednostki.

Zamówienie realizowane będzie na podstawie listy produktów.

3. Zamówienie na przygotowanie i dostarczenie paczki żywnościowej dla osadzonego, osoby bliskie mogą złożyć:

- w punkcie sprzedaży;
- drogą pocztową.


4. Formularz zamówienia oraz lista produktów dopuszczonych do sprzedaży jest dostępna w jednostce penitencjarnej:
- w punkcie sprzedaży;
- w biurze przepustek;
- w sali widzeń;
- na stronie internetowej jednostki penitencjarnej.


5. Zamówienie może być przyjęte do realizacji (przez punkt sprzedaży) po uprzednim potwierdzeniu uprawnienia osadzonego do otrzymania paczki;

- w przypadku braku takiego uprawnienia, informacja o przyczynie odmowy realizacji paczki przekazywana bedzie do punktu sprzedaży.

6. Paczka realizowana w drodze zamówienia będzie przekazywana osadzonemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

Wpłaty z tytułu realizacji paczki należy przekazywać na nr konta bankowego:11 1750 1035 0000 0000 3670 2777

z dopiskiem Areszt Śledczy w Bytomiu.

-należy również podać imię, nazwisko, imię ojca, a także datę urodzenia osadzanego.

7. Paczka, otrzymana przez osadzonego w drodze realizacji zamówienia podlega ewidencji w rejestrze paczek żywnościowych, a także w imiennym wykazie otrzymanych paczek.
8. Środki pieniężne wpłacone na zakup paczki żywnościowej, która nie może być zrealizowana z przyczyn niezależnych od administracji jednostki penitencjarnej przekazywana bedzie niezwłocznie przez punkt sprzedaży osobie, która paczkę opłaciła (w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu lub przekazu pocztowego) wraz z informacją o przyczynach odmowy przyjęcia zamówienia.